Klub Samopomocy
dla Osób Niepełnosprawnych
„Pod Skrzydłem Anioła”

W 2016 roku, Caritas Diecezji-Bielsko Żywieckiej otrzymała w użyczenie od Parafii św. Marcina w Radziechowach, Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy z przeznaczeniem na otwarcie Domu Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim.

Od 2016r. intensywnie staraliśmy się uruchomić placówkę, długo wyczekiwaną przez rodziny osób, które ukończyły edukację i nie kwalifikowały się dalej do żadnej placówki na terenie powiatu żywieckiego tj: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy oraz innych placówek.

Ze względu na mocno sygnalizowaną społecznie, pilną konieczność, istnienia takiej placówki, dzięki pomocy i  wsparciu wielu instytucji oraz osób nasz Klub Samopomocy dla osób niepełnosprawnych „Pod skrzydłem Anioła” jako pierwszy na Żywiecczyźnie rozpoczął swoją działalność dnia 5 lutego 2018r.

Klub prowadzony jest przez Caritas Diecezji-Bielsko Żywieckiej. Działalność Klubu jest dodatkowo wspierana przez Fundację Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „PER CORDA”, która już od dłuższego czasu współpracowała z Caritas  celem utworzenia placówki tego typu.

Znaczącej pomocy w organizacji Klubu udzieliły władze Starostwa Powiatowego w Żywcu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu.

Uczestnicy Klubu zostali objęci specjalistyczną pomocą i opieką przez wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Gdzie?

Pomoc realizowana jest w budynku
przy parafii św. Marcina w Radziechowach,
ul. Plebańska 1570, 34-381 Radziechowy.

Kiedy?

Klub funkcjonuje: 3 x w tygodniu (poniedziałek, wtorek, piątek) w godzinach od 9:00 do 15:00.

Jak?

Przyjęcie do Klubu odbywa się na podstawie wniosku rodzica lub jego opiekuna prawnego oraz po dokonaniu uzgodnień z Kierownikiem Klubu Samopomocy „Pod skrzydłem Anioła”.

Misja

„…Słysząc od dawna, wołanie o POMOC
– My też pomagamy, WOŁAĆ…”.

Wizja

Podstawowym założeniem jest zapewnienie opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i społecznych w atmosferze serdeczności, troski z poszanowaniem prawa i godności osobistej, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami życia społecznego.
Uczestnicy tworzą wspólnotę, w której obowiązuje wzajemny szacunek i troska o wspólne sprawy.
Każdy uczestnik ma prawo do zachowania swojej intymności oraz własnego stylu życia, nie naruszając praw innych uczestników.

Aktualności czyli co się dzieje
w Klubie Samopomocy „Pod Skrzydłem Anioła”

Galeria

Utworzenie Klubu w Radziechowach

Skąd pomysł utworzenia takiej formy pomocy? Otóż  głównym inicjatorem utworzenia tego typu placówki stali się  rodzice tychże osób. Gdyż po zakończonej edukacji i braku możliwości  kontynuowania dalszego dziennego pobytu w jakichkolwiek  placówkach,  organizacjach, instytucjach dotyczących osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, rodzice pozostali „sami sobie”. I cóż dalej ? Nie ma żadnej pomocy i opieki dla tych osób. Dlatego przy współpracy i pomocy wielu zaangażowanych osób oraz instytucji zrodził się pomysł zorganizowania w miejscowości Radziechowy Klubu Samopomocy „Pod skrzydłem Anioła”.

Zasady funkcjonowania

Klub Samopomocy „Pod skrzydłem Anioła” w Radziechowach jest formą wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, które z powodu wieku, choroby bądź niepełnosprawności sprzężonej a przede wszystkim,  które po 25 roku życia nie zakwalifikowały się do żadnej placówki na terenie powiatu Żywieckiego i nie zostały przyjęte do ośrodków dziennego pobytu tkj: Środowiskowych Domów Samopomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, itp.

Pomoc realizowana jest w budynku przy parafii św. Marcina w Radziechowach, ul. Plebańska 1570, 34-381 Radziechowy.

Klub rozpoczął swoją działalność dnia 5 lutego 2018r.

Klub na początku swojej działalności funkcjonuje: 3 x w tygodniu (poniedziałek, wtorek, piątek) w godzinach od 9:00 do 15:00.

Przyjęcie do Klubu odbywa się na podstawie wniosku rodzica lub jego opiekuna prawnego oraz po dokonaniu uzgodnień z Kierownikiem Klubu Samopomocy „Pod skrzydłem Anioła”.

Specjalistyczna pomoc obejmuje:

 • wdrażanie i rozwijanie podstawowych umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu Klubu, organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji),
 • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępu do  kultury, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny podopiecznego, współpraca z jego rodziną,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (uzyskanie świadczeń, wypełnianie dokumentów),
 • usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z zaleceniami lekarskimi, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania terapeutyczno – rewalidacyjno – psychologicznego.

Pomoc, o której mowa jest prowadzona w formie treningów umiejętności:

 • trening funkcjonowania w życiu codziennym,
 • trening umiejętności społecznych,
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego,

oraz

 • zajęcia specjalistyczne,
 • rehabilitację ruchową i społeczną,
 • rozmowy indywidualne,
 • poradnictwo socjalne, specjalistyczne i psychologiczne.

Zadania Klubu:

Klub będąc jednostką wsparcia dziennego ma za zadanie poprawić funkcjonowanie uczestników poprzez indywidualne, grupowe i  środowiskowe oddziaływania terapeutyczno-rehabilitacyjne z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości i predyspozycji.

Główne cele Klubu:

 1. Rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 2. Kształtowanie umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego na miarę możliwości indywidualnych uczestników Klubu,
 3. Umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników,
 4. Rozwijanie zainteresowań otoczeniem oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania w nim,
 5. Budowanie poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny,
 6. Organizowanie pobytu uczestników z uwzględnieniem ich indywidualnych zainteresowań, poprzez prowadzenie różnorodnych specjalistycznych zajęć w postaci terapii zajęciowej, psychoterapii, muzykoterapii, kinezyterapii,
 7. Zapewnienie oparcia i pomocy uczestnikom, rodzinom osób niepełnosprawnych,
 8. Umożliwienie rozrywki i rekreacji,
 9. Wnikliwa i stała ocena sytuacji życiowej uczestnika w środowisku rodzinnym i społecznym,
 10. Udzielanie doraźnej pomocy interwencyjnej w przypadku zaostrzenia choroby i wystąpienia ciężkich zaburzeń,
 11. Rehabilitacja przywracająca uczestnikom zdolność do życia we własnym środowisku społecznym,
 12. Rehabilitacja ruchowa i społeczna,
 13. Ogólne usprawnianie, udział uczestników w specjalistycznych zajęciach,
 14. Prowadzenie zróżnicowanych form terapii zajęciowej, w tym organizowanie terapii poprzez pracę,
 15. Prowadzenie poradnictwa i korzystanie z pomocy specjalistów,
 16. Prowadzenie socjalizacji i integrowanie ze środowiskiem, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na terenie Klubu, a także w czasie organizowanych zajęć na zewnątrz.
 17. Przygotowanie do życia w środowisku społecznym poprzez dostęp do kultury, oświaty, rekreacji i wartości religijnych.

 

 

100 na 100 pod Skrzydłem Anioła

30 sierpnia, 2018|0 Comments

Ośrodek Caritas "Pod Skrzydłem Anioła" realizuje projekt w ramach programu Caritas Polska „100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości”. Skrzydło Anioła integruje społeczność wielopokoleniową, promując wartości naszej Ojczyzny to tytuł projektu, na którego realizację Caritas Polska przeznaczyła

Praca z Caritas

26 stycznia, 2018|0 Comments

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej poszukuje chętne osoby do pracy z osobami dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualne w stopniu głębokim w dziennym Klubie Samopomocy w Radziechowach, który rozpoczyna swoją działalność z dniem 1 lutego br. Mile widziane osoby posiadające