ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

www.pokrzywdzeniprzestępstwem.pl

telefon

667 252 257

Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Bielsku-Białej

ul. S. Wyspiańskiego 33

43-300 Bielsko-Biała

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 10:00 – 17:00

Wtorek 9:00 – 16:00

Środa 13:00 – 20:00

Czwartek 9:00 – 16:00

Piątek 9:00 – 16:00

Sobota 8:00 – 13:00

Telefon: 667 252 257

e-mial: pokrzywdzenibielsko@caritas.bielsko.pl

***

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Cieszynie

przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być razem”

ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn

Poniedziałek 15.00 – 20.00

Piątek 8.00 – 13.00

Telefon: 667 254 710

e-mial: pokrzywdzenicieszyn@caritas.bielsko.pl

***

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Żywcu

Parafia Narodzenia NMP (konkatedra)

Rynek 12, 34-300 Żywiec

Poniedziałek 8.00 – 13.00

Piątek 14.00 – 19.00

Telefon: 667 254 715

e-mial: pokrzywdzenizywiec@caritas.bielsko.pl

CARITAS DIECEZJI BIELSKO-ŻYWIECKIEJ prowadzi na terenie Diecezji Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego 33 oraz dwa Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Cieszynie i Żywcu.

Ośrodek powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Pospenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości a jego celem jest kompleksowe, interdyscyplinarne wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw oraz osób im najbliższych. Pomoc ukierunkowana jest na niwelowanie następstw przestępstw oraz umożliwienie  ofiarom  powrotu do właściwego funkcjonowania.
W każdym z Punktów przyjmują specjaliści, którzy rozeznają sytuację osoby pokrzywdzonej oraz pomogą jej dobrać optymalny zakres wsparcia.

W Ośrodku można uzyskać następującą pomoc:

 • pomoc prawną i mediacje;
 • pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną;
 • psychiatryczną;
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie w którym lek nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, środków pomocniczych;
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.U. 2021 poz. 75 z późn. zm.);
 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;
 • usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń
 • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;
 • finansowanie kosztów wyjazdu:
  1. osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
  2. uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;
 • finansowanie robót budowlanych, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), w tym również przygotowania do realizacji robót budowlanych, w szczególności kosztów opracowania dokumentacji projektowej, przygotowania gruntu pod budowę, ekspertyz, świadectw, operatów, prac geologicznych, niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy;
 • zakup urządzeń i wyposażenia;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych.

ADRESY OŚRODKÓW:

Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku-Białej

ul. S. Wyspiańskiego 33

43-300 Bielsko-Biała

tel.: 730 101 311

tel.: 667 252 257

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Cieszynie

przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być razem”

ul. Wałowa 4, 43-400 Cieszyn

Telefon: 667 254 710

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żywcu

Parafia Narodzenia NMP (konkatedra)

Rynek 12, 34-300 Żywiec

Telefon: 667 254 715

Dyrektor Ośrodka: Renata Golonka

e-mail: pokrzywdzeni@caritas.bielsko.pl