Wszystko co chcielibyście wiedzieć o Wolontariacie Caritas
i nie boicie się o to pytać!
O Wolontariacie w pytaniach i odpowiedziach

Wolontariat Caritas na Facebooku

Wolontariat Caritas na Tweeterze:

@CaritasBielsko   #WolontariatCaritas

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej wspiera i propaguje idee wolontariatu. Wolontariat to dobrowolna, świadoma praca na rzecz innych. Nasi podopieczni to dzieci, młodzież, osoby starsze, niepełnosprawne, bezdomne.

Poniżej informacje o funkcjonowaniu Szkolnych Kół Caritas, poradnik jak założyć Szkolne Koło i lista działających w naszej Diecezji Szkolnych Kół Caritas.

Czym są Szkolne Koła Caritas?

Szkolne Koła Caritas zrzeszają dzieci i młodzież w celu niesienia pomocy potrzebującym w środowisku szkolnym. Wychowują do czynnej miłości bliźniego i kształtują wrażliwość dzieci i młodzieży na potrzeby innych poprzez wspólnotowe działanie. Uczniowie zrzeszeni w Kołach włączają się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, takie jak np.: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, przedświąteczne zbiórki żywności „TAK POMAGAM” ale też organizują własne, np. pomoc kolegom i koleżankom będącym w trudnej sytuacji materialnej poprzez przygotowanie paczki świątecznej. Przykładów działania kół jest wiele!

Jakie są zadania Szkolnego Koła Caritas?

1. Na płaszczyźnie formacyjnej:
– pogłębianie znajomości oraz szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym,
– dążenie, przez pracę nad sobą do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka,
– mobilizowanie młodzieży do stawiania sobie wysokich wymagań,
– kształtowanie osobowości katolika i Polaka,
– budowanie postawy odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,
– rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza troska o pełne uczestniczenie we Mszy św.,
– troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej,
– uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,
– krzewienie w środowisku szkolnym ducha czynnej miłości bliźniego,
– podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym.

2. Na płaszczyźnie działania:
– rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie,
– organizowanie pomocy potrzebującym uczniom, w szczególności otaczanie opieką uczniów chorych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
– pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
– stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz inne organizacje istniejące w parafii, na terenie której działa Koło, zwłaszcza pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych.

W jaki sposób Koło realizuje zadania?

Szkolne Koło Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej realizuje swoje zadania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez:
– organizowanie spotkań, zjazdów, dyskusji, kursów i szkoleń,
– organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko – muzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów,
– organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, konkursów,
– udział w kwestach i zbiórkach organizowanych przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
– włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach.
– wydawanie biuletynów informacyjnych, prowadzenie kroniki.

Kto może zostać członkiem Szkolnego Koła Caritas?

1. Członkiem Koła może być każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej, który włączył się w pracę Koła jako kandydat i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z regulaminu Koła.
2. Kandydaci na członków Koła mają te same obowiązki co członkowie oraz prawo uczestniczenia w działalności Koła.
3. Uznania za członka Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się, za zgodą rodziców (dla kandydata poniżej 18-tego roku życia), po półrocznym okresie kandydackim. Okres kandydacki może ulec skróceniu decyzją Zarządu Koła.

Jaka jest organizacja Szkolnego Koła Caritas?

1. Koło bezpośrednio podlega Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Koła.
2. Pracą koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:
– z urzędu, z głosem decydującym, Opiekun Koła;
– z wyboru, z głosem doradczym, przedstawiciele młodzieży, wybrani na początku każdego roku szkolnego na funkcje: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza (kronikarza).

 

Jak założyć Szkolne Koło Caritas?

1. Uczniowie chcący działać w Szkolnym Kole Caritas zwracają się do Dyrektora Szkoły, aby powołał je do istnienia (Wzór prośby o powołanie Szkolnego Koła Caritas).
2. Dyrektor Szkoły podejmuje współpracę z diecezjalnym koordynatorem szkolnych kół Caritas i ustala dalszą współpracę z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Następuje ustalenie kto będzie na terenie szkoły Opiekunem Koła oraz Asystentem Kościelnym.
3. Zostaje ustalony termin powołania Koła, które następuje poprzez podpisanie przez Dyrektora Szkoły i Dyrektora Caritas Aktu jego powołania wraz z regulaminem.
5. Następuje uroczyste ogłoszenie wobec społeczności szkolnej zaistnienia Koła i przedstawienie jego opiekuna.
6. Zostają wręczone legitymacje członkowskie.

1. Szkolne Koło Caritas
Zespół Szkół nr 2 w Andrychowie
ul. St. Batorego 9, 34-120 Andrychów
SKC powołane: 24 listopada 2014 r.
2. Szkolne Koło Caritas 
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Bielsku-Białej
ul. Bohaterów Warszawy 20, 43-300 Bielsko-Biała 
SKC powołane: 10 października 2014 r. 
3. Szkolne Koło Caritas 
Szkoły Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej
ul. A. Frycza Modrzewskiego 12, 43-300 Bielsko-Biała
SKC powołane:
4. Szkolne Koło Caritas
Gimnazjum nr 11 im. J. Kukuczki w Bielsku-Białej
ul. E. Plater 3, 43-300 Bielsko-Biała
SKC powołane:
5. Szkolne Koło Caritas     
Zespół Szkół w Bielsku-Białej ZDZ Katowice
ul. Sempołowskiej 1, 43-300 Bielsko-Biała
SKC powołane: 20 kwietnia 2015 r.
6. Szkolne Koło Caritas
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach im. M. Szczygła w Gierałtowicach
Gierałtowice 69, 34-122 Wieprz koło Andrychowa
SKC powołane: 10 października 2014 r.
7. Szkolne Koło Caritas     
Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach
ul. Okrężna 1, 34-325 Łodygowice
SKC powołane:
8. Szkolne Koło Caritas     
Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Pisarzowicach
ul. św. Floriana 28, 43-322 Pisarzowice
SKC powołane: 28 listopada 2014 r.
9. Szkolne Koło Caritas     
Zespół Szkół Samorządowych w Roczynach
ul. Szkolna 10, 34-120 Andrychów
SKC powołane:
10. Szkolne Koło Caritas     
Zespół Szkolno Przedszkolny w Witkowicach
Witkowice, ul. Beskidzka 98, 32-650 Kęty
SKC powołane:
11. Szkolne Koło Caritas
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Żywcu
ul. Dworcowa 26, 34-300 Żywiec
SKC powołane:
12. Szkolne Koło Caritas
Szkola Podstawowa nr 4 w Bielsku-Białej
ul. Gen. Sikorskiego 4A, 43-300 Bielsko-Biała
SKC powołane: 25 września 2015r.
13. Szkolne Koło Caritas
Szkoła Podstawowa nr 7 w Cieszynie Krasnej
ul. Bielska 247, 43-400 Cieszyn
SKC powołane: 9 października 2015r.
14. Szkolne Koło Caritas
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pogórzu
Pogórze, ul. Zamek 8, 43-430 Skoczów
SKC powołane: 26 listopada 2015r.
15. Szkolne Koło Caritas
Gimnazjum i Liceum Ogólnoształcące Towarzystwa Kulturalnego
ul. Z. Krasińskiego 17, 43-300 Bielsko-Biała
SKC powołane: 4 grudnia 2015r.
16. Szkolne Koło Caritas
Zespół Szkół w Pietrzykowicach
ul. T. Kościuszki 120, 34-326 Pietrzykowice
SKC powołane: 14 stycznia 2016r.
17. Szkolne Koło Caritas
Szkoła Podstawowa nr 4 im. M. Kopernika w Andrychowie
ul. Włókniarzy 10a, 34-120 Andrychów
SKC powołane: 25 maja 2016r.
18. Szkolne Koło Caritas
Gimnazjum nr 14 im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
ul. Mazańcowicka 34, 43-300 Bielsko-Biała
SKC powołane: 20 czerwca 2016r.
19. Szkolne Koło Caritas
Zespół Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego
ul. Doliny Miętusiej 5, 43-300 Bielsko-Biała
SKC powołane: 19 września 2016r.
20. Szkolne Koło Caritas
Szkoła Podstawowa nr 1 im. G. Morcinka w Skoczowie
ul. Mickiewicza 11,43-430 Skoczów
SKC powołane: 22 września 2016r.
21. Szkolne Koło Caritas
Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Kończycach Małych
ul. Jagiellońska 56,43-410 Zebrzydowice
SKC powołane: 6 października 2016r.
22. Szkolne Koło Caritas
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku
ul. Główna 123, 32-608 Osiek
SKC powołane: 7 października 2016r.
23. Szkolne Koło Caritas
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rudzicy
43-394 Rudzica 52
SKC powołane: 13 października 2016r.
24. Szkolne Koło Caritas
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Władysława Jagiełły w Bielsku-Białej Lipniku

ul. Lipnicka 226, 43-305 Bielsko-Biała
SKC powołane: 9 listopada 2016r.
25. Szkolne Koło Caritas
Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 2 w Kętach

ul. Wyspiańskiego 1, 32-650 Kęty
SKC powołane: 18 listopada 2016r.
26. Szkolne Koło Caritas
Zespół Szkół im. K.K.Baczyńskiego w Zebrzydowicach

ul. J. Kochanowskiego 55, 43-410 Zebrzydowice
SKC powołane: 18 listopada 2016r.
27. Szkolne Koło Caritas
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Czańcu
ul. kard. Karola Wojtyły 32, 43-354 Czaniec
SKC powołane: 5 grudnia 2016r.
28. Szkolne Koło Caritas
Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach
ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice
SKC powołane: 14 grudnia 2016r.
29. Szkolne Koło Caritas
Katolickie Gimnazjum w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Żwirki i Wigury 6, 43-502 Czechowice-Dziedzice
SKC powołane: 17 stycznia 2017r.
30. Szkolne Koło Caritas
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej
ul. Szkolna 2, 34-300 Żywiec
SKC powołane: 3 lutego 2017r.
31. Szkolne Koło Caritas
Zespół Szkół w Ochabach
ul. L. Krzempka 2, 43-430 Skoczów
SKC powołane: 10 lutego 2017r.
32. Szkolne Koło Caritas
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Zamarskach
ul. Szkolna 10, 43-419 Zamarski
SKC powołane: 19 września 2017r.
33. Szkolne Koło Caritas
EDUKACJA Liceum Ogólnokształcące
ul. 3 Maja 31, 43-300 Bielsko-Biała
SKC powołane: 5 października 2017r.
34. Szkolne Koło Caritas
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Szczyrku
ul. Myśliwska154, 43-370 Szczyrk
SKC powołane: 11 października 2017r.
35. Szkolne Koło Caritas
Szkoła Branżowa I stopnia nr 4 im. Stanisława Staszcica w Bielsku-Białej
ul. Maksyma Gorkiego 7, 43-300 Bielsko-Biała
SKC powołane: 15 listopada 2017r.
36. Szkolne Koło Caritas
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Żywiecka 239, 43-310 Bielsko-Biała
SKC powołane: 19 grudnia 2017r.
37. Szkolne Koło Caritas
Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu
ul. Moszczanicka 9, 34-300 Żywiec
SKC powołane: 30 stycznia 2018r.
38. Szkolne Koło Caritas
Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu
ul. Malinowa 10, 43-430 Międzyświeć
SKC powołane: 28 lutego 2018r.
39. Szkolne Koło Caritas
Technikum TEB EDUKACJA w Bielsku-Białej
ul. Sempołowskiej 22, 43-300 Bielsko-Biała
SKC powołane: 21 września 2018r.
40. Szkolne Koło Caritas
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie
ul. Starowiejska 22a, 34-120 Andrychów
SKC powołane: 1 października 2018r.
41. Szkolne Koło Caritas
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku-Białej
ul. Dywizji Kościuszkowskiej 2, 43-300 Bielsko-Biała
SKC powołane: 1 października 2018r.
42. Szkolne Koło Caritas
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Strumieniu
ul. Młyńska 8, 43-246 Strumień
SKC powołane: 10 października 2018r.
43. Szkolne Koło Caritas
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu
ul. Staszica 8, 34-326 Pietrzykowice
SKC powołane: 7 grudnia 2018r.
44. Szkolne Koło Caritas
Szkoła Podstawowa nr 20 im. J. Kukuczki w Bielsku-Białej
ul. T.A. Lenartowicza 17, 43-300 Bielsko-Biała
SKC powołane: 4 stycznia 2019r.
45. Szkolne Koło Caritas
II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
Plac Wolności 7b, 43-400 Cieszyn
SKC powołane: 15 marca 2019r.