Wszystko co chcielibyście wiedzieć o Wolontariacie Caritas
i nie boicie się o to pytać!
O Wolontariacie w pytaniach i odpowiedziach

Wolontariat Caritas na Facebooku

Wolontariat Caritas na Tweeterze:

@CaritasBielsko   #WolontariatCaritas

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej wspiera i propaguje idee wolontariatu. Wolontariat to dobrowolna, świadoma praca na rzecz innych. Nasi podopieczni to dzieci, młodzież, osoby starsze, niepełnosprawne, bezdomne.

Poniżej informacje o funkcjonowaniu Szkolnych Kół Caritas, poradnik jak założyć Szkolne Koło i lista działających w naszej Diecezji Szkolnych Kół Caritas.

Dodatkowe pytania prosimy kierować:

@centrumwolontariatu@caritas.bielsko.pl

795-420-505

Czym są Szkolne Koła Caritas?

Szkolne Koła Caritas zrzeszają dzieci i młodzież w celu niesienia pomocy potrzebującym w środowisku szkolnym. Wychowują do czynnej miłości bliźniego i kształtują wrażliwość dzieci i młodzieży na potrzeby innych poprzez wspólnotowe działanie. Uczniowie zrzeszeni w Kołach włączają się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, takie jak np.: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, przedświąteczne zbiórki żywności „TAK POMAGAM” ale też organizują własne, np. pomoc kolegom i koleżankom będącym w trudnej sytuacji materialnej poprzez przygotowanie paczki świątecznej. Przykładów działania kół jest wiele!

Jakie są zadania Szkolnego Koła Caritas?

1. Na płaszczyźnie formacyjnej:
– pogłębianie znajomości oraz szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym,
– dążenie, przez pracę nad sobą do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka,
– mobilizowanie młodzieży do stawiania sobie wysokich wymagań,
– kształtowanie osobowości katolika i Polaka,
– budowanie postawy odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,
– rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza troska o pełne uczestniczenie we Mszy św.,
– troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej,
– uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy,
– krzewienie w środowisku szkolnym ducha czynnej miłości bliźniego,
– podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym.

2. Na płaszczyźnie działania:
– rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie,
– organizowanie pomocy potrzebującym uczniom, w szczególności otaczanie opieką uczniów chorych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
– pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
– stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz inne organizacje istniejące w parafii, na terenie której działa Koło, zwłaszcza pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych.

W jaki sposób Koło realizuje zadania?

Szkolne Koło Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej realizuje swoje zadania w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez:
– organizowanie spotkań, zjazdów, dyskusji, kursów i szkoleń,
– organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko – muzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów,
– organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, konkursów,
– udział w kwestach i zbiórkach organizowanych przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej
– włączanie się na zasadzie wolontariatu w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach.
– wydawanie biuletynów informacyjnych, prowadzenie kroniki.

Kto może zostać członkiem Szkolnego Koła Caritas?

1. Członkiem Koła może być każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej, który włączył się w pracę Koła jako kandydat i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z regulaminu Koła.
2. Kandydaci na członków Koła mają te same obowiązki co członkowie oraz prawo uczestniczenia w działalności Koła.
3. Uznania za członka Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się, za zgodą rodziców (dla kandydata poniżej 18-tego roku życia), po półrocznym okresie kandydackim. Okres kandydacki może ulec skróceniu decyzją Zarządu Koła.

Jaka jest organizacja Szkolnego Koła Caritas?

1. Koło bezpośrednio podlega Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Koła.
2. Pracą koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:
– z urzędu, z głosem decydującym, Opiekun Koła;
– z wyboru, z głosem doradczym, przedstawiciele młodzieży, wybrani na początku każdego roku szkolnego na funkcje: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza (kronikarza).

 

Jak założyć Szkolne Koło Caritas?

1. Uczniowie chcący działać w Szkolnym Kole Caritas zwracają się do Dyrektora Szkoły, aby powołał je do istnienia (Wzór prośby o powołanie Szkolnego Koła Caritas).
2. Dyrektor Szkoły podejmuje współpracę z diecezjalnym koordynatorem szkolnych kół Caritas i ustala dalszą współpracę z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Następuje ustalenie kto będzie na terenie szkoły Opiekunem Koła oraz Asystentem Kościelnym.
3. Zostaje ustalony termin powołania Koła, które następuje poprzez podpisanie przez Dyrektora Szkoły i Dyrektora Caritas Aktu jego powołania wraz z regulaminem.
5. Następuje uroczyste ogłoszenie wobec społeczności szkolnej zaistnienia Koła i przedstawienie jego opiekuna.
6. Zostają wręczone legitymacje członkowskie.