Podprogram 20192021-02-15T09:04:43+01:00

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

Ważne informacje

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około  83 mln EUR.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach nowego programu nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób/rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi.

Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z OPR i OPL we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Za wdrażenie POPŻ w Polsce odpowiedzialne są następujące instytucje:

 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Instytucja zarządzająca (IZ),
 2. Agencja Rynku Rolnego – Instytucja Pośrednicząca (IP),
 3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  – Instytucja Desygnująca (ID),
 4. Ministerstwo Finansów – Instytucja Certyfikująca (IC),
 5. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Instytucja Audytowa (IA).

Program jest realizowany przez organizacje partnerskie wyłonione w drodze konkursu. W roku 2014 wybrano (na okres 2014-2015) cztery organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO): Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Federację Polskich Banków Żywności.

OPO, na mocy umowy z IP będą dystrybuować otrzymywane artykuły spożywcze wśród osób najbardziej potrzebujących za pośrednictwem:

 • swoich placówek regionalnych (OPR),

lub

 • innych organizacji  lokalnych (OPL) niedziałających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebującym, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

Wielkość pomocy udostępniana poszczególnym organizacjom partnerskim uzależniona jest od liczby osób, którym pomagały one w roku poprzedzającym realizację danego podprogramu oraz wielkości pomocy adresowanej do poszczególnych województw ustalanej na podstawie dostępnych obiektywnych wskaźników wskazanych w PO PŻ.

Wielkość i asortyment produktów żywnościowych dla osób potrzebujących będą określane corocznie w wytycznych Instytucji Zarządzającej.

Lista Placówek OPL

Lista-placówek

Zakończenie realizacji Podprogramu 2019 POPŻ

Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej zakończył w wrześniu 2020 roku realizację Podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1.402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społeczne).

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały między innymi: cukier, mleko, ser, ryż, makaron, makaron bezglutenowy, sok jabłkowy, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, gołąbki, szynkę drobiową, fasolę białą, kaszę gryczaną, buraczki wiórki, filet z makreli, marchewkę z groszkiem oraz herbatniki.

W ramach realizacji Podprogramu 2019:

 • zaangażowanych było 32 Organizacji Partnerskich Lokalnych;
 • żywność odebrało 5907 osób potrzebujących;
 • wydano osobom potrzebującym 324 tony żywności;
 • wydano osobom potrzebującym 38543 paczek żywnościowych;
 • wydano osobom potrzebującym 66210 posiłków
 • przeprowadzono w ramach działań ze środków towarzyszących 37 warsztaty dla 675 uczestników.

Działania towarzyszące  realizowane przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej prowadziły do nabycia przez uczestników działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczna zostały przeprowadzone warsztaty i szkolenia z zakresu higieny i zasad postępowania w czasie epidemii korona wirusa, oraz jak wykonać maseczkę ochronna.

Podsumowanie POPŻ 2019

Dzięki pomocy Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) 5907 osób w naszej diecezji uzyskało pomoc żywnościową o wartości 1286887,31 zł.

Od grudnia 2019 r. do sierpnia 2020 r. trafiło w ręce najbardziej potrzebujących 38543 paczki żywnościowe, a w formie posiłków 66210 szt.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały między innymi: cukier, mleko, ser, ryż, makaron, makaron bezglutenowy, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, gołąbki, szynkę wieprzową, szynkę drobiową, fasolę białą, kaszę gryczaną, buraczki wiórki, filet z makreli, sok jabłkowy marchewkę z groszkiem oraz herbatniki.. Pomoc można było uzyskać w 32 punktach wydawania żywności. Głównie były to parafie, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie, placówki prowadzone przez Caritas oraz inne współpracujące organizacje.

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Diecezjalna przeprowadziła 37 warsztaty dla  675 uczestników. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety takie jak np. teczki, notesy, długopisy, fartuszki.   Po zakończonych warsztatach kulinarnych uczestnicy zasiedli przy wspólnym stole i spożyli przygotowane posiłki. W czasie epidemii korona wirusa wśród uczestników i prowadzących zostały rozprowadzone przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz płyny do dezynfekcji

Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej bardzo dziękuje wszystkim wolontariuszom z Zespołów Parafialnych Caritas i Pracownikom Ośrodków Społecznych za prowadzenie dokumentacji i dystrybucję artykułów spożywczych, trwającą nieprzerwanie podczas epidemii. Dzięki temu mogliśmy zakończyć realizację Podprogramu 2019 POPŻ.

Bezpłatne warsztaty w programie

Zrealizowane Warsztaty PO PŻ

Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej informuje, iż w ramach programu POPŻ 2019 organizuje bezpłatne warsztaty kulinarne. Tym razem zapraszamy do stołówki Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Bielsku-Białej przy ul. ul. Legionów 16.

Poniedziałek 14.09.2020 r.

godz. 10:00-12:00 Pierogi i zapiekanki

godz. 12:00-14:00 Dekorowanie potraw i zdrowe desery

Wtorek 15.09.2020 r.

godz. 10:00-12:00 Dania jarskie

Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej informuje, iż w ramach programu POPŻ 2019 organizuje bezpłatne warsztaty. Tym razem warsztaty odbędą się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Radziechowy Wieprz w budynku LKS WIEPRZ, ul. Szkolna 759, 34-382 Wieprz.

Czwartek 02.07.2020

godz. 08:00-10:00  Dziesięć najważniejszych zasad na czas epidemii koronawirusa

godz. 10:00-12:00 Dziesięć najważniejszych zasad na czas epidemii koronawirusa

Środa 01.07.2020

godz. 08:00-10:00  Dziesięć najważniejszych zasad na czas epidemii koronawirusa

godz. 10:00-12:00 Dziesięć najważniejszych zasad na czas epidemii koronawirusa

Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej informuje, iż w ramach programu POPŻ 2019 organizuje bezpłatne warsztaty. Tym razem warsztaty odbędą się w parafii N.M.P Królowej Polski w Bielsku-Białej.

Czwartek 25.06.2020

godz. 13:00-15:00  Dziesięć najważniejszych zasad na czas epidemii koronawirusa

godz. 15:00-17:00  Dziesięć najważniejszych zasad na czas epidemii koronawirusa

Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej informuje, iż w ramach programu POPŻ 2019 organizuje bezpłatne warsztaty. Tym razem warsztaty odbędą się w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bielsku-Białej.

Czwartek 25.06.2020

godz. 08:00-10:00  Dziesięć najważniejszych zasad na czas epidemii koronawirusa

godz. 10:00-12:00 Jak szybko i prosto uszyć maseczkę ochronną

Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej informuje, iż w ramach programu POPŻ 2019 organizuje bezpłatne warsztaty. Tym razem warsztaty odbędą się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodygowicach.

Środa 24.06.2020

godz. 12:00-14:00  Dziesięć najważniejszych zasad na czas epidemii koronawirusa

godz. 14:00-16:00 Jak szybko i prosto uszyć maseczkę ochronną

Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej informuje, iż w ramach programu POPŻ 2019 organizuje bezpłatne warsztaty. Tym razem warsztaty odbędą się w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Łodygowicach.

Środa 24.06.2020

godz. 08:00-10:00  Dziesięć najważniejszych zasad na czas epidemii koronawirusa

godz. 10:00-12:00 Jak szybko i prosto uszyć maseczkę ochronną

Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej informuje, iż w ramach programu POPŻ 2019 organizuje bezpłatne warsztaty. Tym razem warsztaty odbędą się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pietrzykowicach.

Wtorek 23.06.2020

godz. 10:00-12:00  Dziesięć najważniejszych zasad na czas epidemii koronawirusa

godz. 12:00-14:00 Jak szybko i prosto uszyć maseczkę ochronną

Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej informuje, iż w ramach programu POPŻ 2019 organizuje bezpłatne warsztaty. Tym razem zapraszamy do parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bielsku-Białej

Środa 04.03.2020

godz. 10:00-12:00  Jak oszczędzać?

godz. 12:00-14:00 Tworzenie budżetu domowego

Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej informuje, iż w ramach programu POPŻ 2019 organizuje bezpłatne warsztaty. Tym razem zapraszamy do parafii N.M.P w Bielsku-Białej.

Poniedziałek 10.02.2020

godz. 15:00-17:00 Przewodnik po świecie podatków

godz. 17:00-19:00 Przemoc w rodzinie

Wtorek 11.02.2020

godz. 15:00-17:00  Kredyty i pożyczki

godz. 17:00-19:00 Uzależnienia, rodzaje i profilaktyka

Środa 12.02.2020

godz. 15:00-17:00 Racjonalne zarządzanie budżetem domowym

godz. 17:00-19:00 Komunikacja i rozwiązywanie problemów w rodzinie

Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej informuje, iż w ramach programu POPŻ 2019 organizuje bezpłatne warsztaty. Tym razem zapraszamy do stołówki Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Bielsku-Białej przy ul. ul. Legionów 16.

Poniedziałek 27.01.2020 r.

godz. 15:00-17:00 Zasady zdrowego odżywiania

godz. 17:00-19:00 Zdrowo i kolorowo – zupy

Wtorek 28.01.2020 r.

godz. 15:00-17:00 Dieta na zwiększenie odporności

godz. 17:00-19:00 Zdrowo i kolorowo – surówki

Środa 29.01.2020 r.

godz. 15:00-17:00 Dieta w cukrzycy

godz. 17:00-19:00 Dania wegetariańskie

Czwartek 30.01.2020 r.

godz. 15:00-17:00 Dieta na obniżenie cholesterolu

godz. 17:00-19:00 Potrawy z kurczaka i warzyw

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Gmina Radziechowy Wieprz zapraszają na warsztaty w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej (POPŻ). Warsztaty obędą się w budynku LKS Wieprz w Wieprzu przy ul. Szkolnej 759.

10 grudnia 2019r., wtorek, godz 10.00

Jak nie dać się zmanipulować i poradzić sobie z problemami finansowymi. Prawne aspekty zawierania umów w obrocie gospodarczym i na rynku pracy.

11 grudnia 2019r., środa, godz. 10.00

Wzmocnienie kompetencji społecznych oraz motywacji do planowania rozwoju osobistego i rozwiązywania trudności życiowych.

Przejdź do góry