Podsumowanie Podprogramu 2021 Plus

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej zakończyła realizację Podprogramu 2021 Plus w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1.410 zł  w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały: cukier, mleko, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, szynkę wieprzową. Wartość przekazanych artykułów opiewa na kwotę 383812,60 zł.

W ramach realizacji Podprogramu 2021Plus:

  • zaangażowanych było 37 Organizacji Partnerskich Lokalnych;
  • żywność odebrało 4137 osób potrzebujących;
  • wydano osobom potrzebującym 59,3344 ton żywności;
  • wydano osobom potrzebującym 11664 paczek żywnościowych;
  • wydano osobom potrzebującym 3690 posiłków;
  • przeprowadzono  w ramach działań  ze środków  towarzyszących 24  warsztaty dla 462 uczestników.

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej objęły dwa tematy: „ Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie” i „ Pozytywna jesień życia – o kondycji psychicznej seniora”. Zajęcia prowadziła pani BOŻENA JAROMIN  mediator i trener umiejętności społecznych. Tematy pozwoliły uczestnikom pogłębić wiedzę jak zrozumieć siebie i innych funkcjonując w rodzinie. Warsztaty w Podprogramie 2021 Plus zostały skontrolowane przez KOWR pod względem prawidłowości przeprowadzania.

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej bardzo dziękuje wszystkim wolontariuszom z Parafialnych Zespołów Caritas i Pracownikom Ośrodków Społecznych za prowadzenie dokumentacji i dystrybucję artykułów spożywczych, dzięki temu mogliśmy zakończyć w pełni Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2014 – 2020 oraz ostatni w tej edycji Podprogram 2021 Plus.

Przedstawiamy plan warsztatów dla osób korzystających z programu POPŻ

Warsztaty aktywizacji społecznej.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa „Podprogram 2021 Plus”

Miejsce prowadzenia warsztatów: OPL – Parafia Św. Stanisława BiM w Bielsku-Białej, ul. Stanisława 6

Poniedziałek 25.09.2023r.

godz. 8:00 – 10:00 „Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie”.

godz. 10:00 – 12:00 „Pozytywna jesień życia – o kondycji psychicznej seniora”.

Miejsce prowadzenia warsztatów: OPL – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa W Bielsku-Białej, ul. Traugutta 13, 

Wtorek 26.09.2023r.

godz. 8:00 – 10:00 „Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie”.

godz. 10:00 – 12:00 „Pozytywna jesień życia – o kondycji psychicznej seniora”.

Środa 27.09.2023r.

godz. 8:00 – 10:00 „Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie”.

godz. 10:00 – 12:00 „Pozytywna jesień życia – o kondycji psychicznej seniora”.

Czwartek 28.09.2023r.

godz. 8:00 – 10:00 „Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie”.

godz. 10:00 – 12:00 „Pozytywna jesień życia – o kondycji psychicznej seniora”.

Miejsce prowadzenia warsztatów: OPL – Parafia Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Andrychowie, ul. Starowiejska 30.

Poniedziałek 28.08.2023r.

godz. 8:00 – 10:00 „Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie”.

godz. 10:00 – 12:00 „Pozytywna jesień życia – o kondycji psychicznej seniora”.

Wtorek 29.08.2023r.

godz. 8:00 – 10:00 „Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie”.

godz. 10:00 – 12:00 „Pozytywna jesień życia – o kondycji psychicznej seniora”.

Środa 30.08.2023r.

godz. 8:00 – 10:00 „Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie”.

godz. 10:00 – 12:00 „Pozytywna jesień życia – o kondycji psychicznej seniora”.

Miejsce prowadzenia warsztatów: OPL – Parafia Św. Józefa Robotnika w Janowicach, ul. Janowicka 138.

Poniedziałek 17.07.2023r.

godz. 8:00 – 10:00 „Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie”.

godz. 10:00 – 12:00 „Pozytywna jesień życia – o kondycji psychicznej seniora”.

Miejsce prowadzenia warsztatów: OPL – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziechowach-Wieprzu, Wieprz 700.

Zajęcia odbędą się w budynku Klubu Sportowego ul. Nad Sołą 1070 Wieprz 34-382 Bystra

Poniedziałek 26.06.2023r.

godz. 9:00 – 11:00 Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.

godz. 11:00 – 13:00 Pozytywna jesień życia – o kondycji psychicznej seniora.

Wtorek 27.06.2023r.

godz. 9:00 – 11:00 Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.

godz. 11:00 – 13:00 Pozytywna jesień życia – o kondycji psychicznej seniora.

Środa 28.06.2023r.

godz. 9:00 – 11:00 Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.

godz. 11:00 – 13:00 Pozytywna jesień życia – o kondycji psychicznej seniora.

Czwartek 29.06.2023r.

godz. 9:00 – 11:00 Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.

godz. 11:00 – 13:00 Pozytywna jesień życia – o kondycji psychicznej seniora.

————————————————————————————————————————————-

Prosimy Organizacje Partnerski Lokalne o wypełnienie i odesłanie tabeli

tabela do pobrania

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej MRiPS

pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

są dostępne wzory skierowań uwzględniające nowe kryterium obowiązujące od 15 maja br. w wersji z logotypami w monokolorze do wydruków czarno-białych.

Szanowni Państwo,

„Uprzejmie informuję, że Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w ramach prowadzonej kontroli uprzedniej postępowania o udzielenie zamówienia nr 462/2022/C wydał zalecenia pokontrolne, w których zalecił Zamawiającemu, aby zweryfikował Wykonawców, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w zakresie obligatoryjnych przesłanek wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy z dnia 1 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a-d rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

W związku z ww. zaleceniami pokontrolnymi, Zamawiający dokona unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniach częściowych nr 1-6, o której poinformował Wykonawców w piśmie z dnia 03 lutego 2023 r., oraz powtórzy czynność dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawców, których oferta została najwyżej oceniona w poszczególnych częściach zamówienia w zakresie wskazanym w zaleceniach pokontrolnych.

Mając na uwadze powyższe, przesunięciu ulegnie termin podpisania umów z Wykonawcami i wszystkimi Organizacjami Partnerskimi – OPO.

KOWR przewiduje, że możliwy termin rozpoczęcia dostaw artykułów spożywczych oraz dystrybucji żywności do osób najbardziej potrzebujących to kwiecień br.”

Podsumowując z przykrością zawiadamiamy, że prawdopodobnie dostawy rozpoczną się w kwietniu, a może nawet w maju 2023…

Proszę pamiętać, że niestety nie mamy na obecną sytuację żadnego wpływu, KOWR do zakończenia ww. działań nie podpisze umowy z żadną Organizacją Ogólnopolską, w tym z nami.

W konsekwencji my nie możemy podpisać umowy z OPR-ami, a Państwo nie mogą podpisać umowy z OPL-ami… 🙁

Dostawy nie rozpoczną się jak wcześniej planowano i prawdopodobnie po podpisaniu umów z wykonawcami / dostawcami zostaną skumulowane w krótszym okresie…

Zespół FAED

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie OPL

Informujemy wszystkie Organizacje Partnerski Lokalne biorące udział w programie POPŻ 2021Plus o konieczności wypełnienia ankiety zamieszczonej pod wskazanym linkiem:

Ankieta_OPL_Podprogram 2021 +

Wytyczne określone przez Ministerstwo dostępne są pod poniższym linkiem:

wytyczne do Programu