Po dwuletniej przerwie Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej wznawia działalność Stacji Opieki w Bielsku-Białej, przy ul. Polnej 31. Wspólnie z Miastem Bielsko-Biała, na podstawie zawartej na 2021 rok umowy, Caritas prowadzi NZOZ – Stacja Opieki Caritas.

Działalność Stacji obejmuje:

  • zwiększenie dostępności do domowej opieki pielęgniarskiej osobom obłożnie i przewlekle chorym;
  • zapobieganie powikłaniom wynikającym z choroby i długotrwałego unieruchomienia, poprzez usprawnianie chorych w warunkach domowych;
  • kształtowanie umiejętności właściwej opieki i pielęgnacji  osób obłożnie i przewlekle chorych, poprzez edukację zdrowotną osób objętych opieką oraz ich rodzin i opiekunów.

Beneficjentami zadania mogą być wyłącznie mieszkańcy miasta Bielska-Białej przewlekle i obłożnie chorzy, przebywający w swoich domach. Pomoc doraźna dla Pacjentów świadczona jest bezpłatnie przez wykwalifikowany personel medyczny.

Pacjentów można zgłaszać telefonicznie pod nr tel: 795 421 349.