Pomoc Żywnościowa2018-12-21T11:15:12+00:00

Project Description

Adres mailowy do kontaktu w sprawie Programu:

pead.bielsko@o2.pl

Podsumowanie POPŻ 2017

Dzięki pomocy Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) 5011 osób w naszej diecezji uzyskało pomoc żywnościową o wartości 1280 tys. zł.

Od sierpnia 2017 do czerwca 2018 r. trafiło w ręce najbardziej potrzebujących 47 664 paczki żywnościowe, a w formie posiłków 122 500 szt.

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynka, fasola biała, marchewka z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 24 punktach wydawania żywności. Głównie były to parafie, ośrodki pomocy społecznej, jadłodajnie, placówki prowadzone przez Caritas oraz inne współpracujące organizacje.

W ramach działań ze środków towarzyszących Caritas Diecezjalna przeprowadziła 29 warsztaty dla  609 uczestników. Uczestnicy warsztatów otrzymywali materiały warsztatowe oraz drobne gadżety takie jak np. teczki, notesy, długopisy, fartuszki, deski do krojenia, oraz książki kucharskie.

Caritas Diecezji Bielsko Żywieckiej bardzo dziękuje wszystkim wolontariuszom z Zespołów Parafialnych Caritas i Pracownikom Ośrodków Społecznych za prowadzenie dokumentacji i dystrybucję artykułów spożywczych w Ramach Podprogramu 2017 POPŻ.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych (budżet państwa) w podziale 85% i 15%. Alokacja Funduszu dla Polski na okres realizacji w latach 2014-2020 wynosi około 473 mln EUR (w cenach bieżących). Wkład środków krajowych wynosić będzie około  83 mln EUR.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. 

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach nowego programu nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób/rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi.

Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Osoby kierowane są do pomocy przez ośrodki pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych, mogą być także kierowane bezpośrednio przez organizację partnerską.

Dodatkowo, każda z OPR i OPL we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Za wdrażenie POPŻ w Polsce odpowiedzialne są następujące instytucje:

 1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Instytucja zarządzająca (IZ),
 2. Agencja Rynku Rolnego – Instytucja Pośrednicząca (IP),
 3. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  – Instytucja Desygnująca (ID),
 4. Ministerstwo Finansów – Instytucja Certyfikująca (IC),
 5. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej – Instytucja Audytowa (IA).

Program jest realizowany przez organizacje partnerskie wyłonione w drodze konkursu. W roku 2014 wybrano (na okres 2014-2015) cztery organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO): Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Federację Polskich Banków Żywności.

OPO, na mocy umowy z IP będą dystrybuować otrzymywane artykuły spożywcze wśród osób najbardziej potrzebujących za pośrednictwem:

 • swoich placówek regionalnych (OPR),

lub

 • innych organizacji  lokalnych (OPL) niedziałających w celu osiągnięcia zysku, których jednym z zadań statutowych jest wspieranie i niesienie pomocy określonej grupie osób najbardziej potrzebującym, będących w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

Wielkość pomocy udostępniana poszczególnym organizacjom partnerskim uzależniona jest od liczby osób, którym pomagały one w roku poprzedzającym realizację danego podprogramu oraz wielkości pomocy adresowanej do poszczególnych województw ustalanej na podstawie dostępnych obiektywnych wskaźników wskazanych w PO PŻ.

Wielkość i asortyment produktów żywnościowych dla osób potrzebujących będą określane corocznie w wytycznych Instytucji Zarządzającej.

Lista Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) – wydających żywność w 2017 roku

 1. Towarzystwo Pomocy im. Św. Br. Alberta, ul. Legionów 17/2, 43-300 Bielsko-Biała 
 2. Parafia św. Franciszka, ul. Przy Torach 1, 43-300 Bielsko-Biała  
 3. Parafia św. Maksymiliana, ul. św. Maksymiliana 1, 43-300 Bielsko-Biała 
 4.  Fundacja Błękitny Krzyż, ul. Mostowa 1, 43-300 Bielsko-Biała
 5. Parafia św. Stanisława, ul. Św. Stanisława 6, 43-300 Bielsko-Biała
 6. Parafia NSPJ, ul. Traugutta 13, 43-300 Bielsko-Biała 
 7. Parafia św. Stanisława, ul. Starowiejska 30, 34-120 Andrychów
 8. Parafia św. Maksymiliana, ul. Św. Maksymiliana 2, 32-602 Oświecim
 9. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Sz. Wojtyłki 3, 43-330 Stara Wieś  
 10. Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. Ks. Janusza 13, 43-410 Zebrzydowice
 11. GOPS Jaworze, ul. Zdrojowa, 43-384 Jaworze
 12. Parafia Najświętszej Krwi Jezusa, ul. Szkolna 1, 32-650 Kęty
 13. Fundacja  „Pomóż ubogim”, Biery 204, 43-386 Świętoszówka    
 14. Fundacja św. Antoniego, ul. Kościelna 21, 43-450 Ustroń  
 15. GOPS  Jasienica, Jasienica 845, 43-385 Jasienica
 16. MOPS Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk
 17. Parafia św. Maksymiliana, ul. Pymasa Wyszyńskiego 178, 34-350 Cisiec
 18. Parafia MB Częstochowskiej, ul. Ks. Śmiecha 167, 34-350 Żabnica
 19. GOPS Radziechowy Wieprz, Wieprz 700, 34-381 Radziechowy Wieprz  
 20. Parafia św. Katarzyny, ul. Kościuszki 66, 34-350 Węgierska Górka
 21. Parafia św. Michała, ul. Kościelna 14, 43-365 Wilkowice
 22. GOPS Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice
 23. Parafia Św. Józefa, ul. Tuwima 62 (Złote Łany), 43-300 Bielsko-Biała

Celem Programu jest dostarczanie, za pośrednictwem organizacji charytatywnych, gotowych artykułów spożywczych do osób najuboższych na terenie poszczególnych Państw Członkowskich UE. Realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

UWAGA! W związku ze zmianą od 01.01.2017r. kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ 2014-2020 informujemy, że wynosi: dla osób samotnie gospodarujących 1268 zł a dla osoby w rodzinie 1028 zł (200% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Warsztaty kulinarne POPŻ

Listopad 28th, 2018|0 Comments

Rozpoczynają się bezpłatne warsztaty dla uczestników Programu Żywnościowego POPŻ 2018. Warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia oraz warsztaty przeciwdziałania marnowania żywności odbywać się będą 3 i 4 grudnia br. w godzinach od 9.oo do 13.oo w Budynku LKS Radziechowy Wieprz. 5 grudnia w godz. 10.30

Unijna żywność dla najuboższych POPŻ 2018-2019

Październik 11th, 2018|0 Comments

Rusza Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej na rok 2018-2019. Zmianom uległy kryteria dochodowe przyznawania pomocy. Szczegóły na plakacie i w Ośrodkach Pomocy Społecznej. W Ośrodkach można również otrzymać skierowanie do programu. Link do strony programu POPŻ Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Rusza Program Pomocy Żywnościowej POPŻ 2018

Wrzesień 5th, 2018|0 Comments

Parafie, które chciałyby przystąpić do Programu jako Organizacja Partnerska Lokalna (OPL) proszone są o kontakt z Biurem Caritas od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 pod nr tel.: 784 949 499. Termin zgłoszeń do 28 września br. Zapraszamy!

Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej 2017 dobiegł końca

Lipiec 3rd, 2018|0 Comments

Dzięki pomocy Organizacji Partnerskich Lokalnych (OPL) 5011 osób w naszej diecezji uzyskało pomoc żywnościową o wartości 1280 tys. zł. Od sierpnia 2017 do czerwca 2018 r. trafiło w ręce najbardziej potrzebujących 47 664 paczki żywnościowe, a w formie posiłków 122 500 szt. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między

Sprawozdanie końcowe POPŻ

Czerwiec 22nd, 2018|0 Comments

Prosimy koordynatorów OPL o przesyłanie Sprawozdanie końcowe POPŻ czerwiec 2017 - sierpień 2018 Sprawozdania prosimy przekazywać do biura Caritas drogą mailową (biuro@caritas.bielsko.pl), osobiście lub pocztą do 30 czerwca br.

Smaczne warsztaty POPŻ

Maj 28th, 2018|0 Comments

W maju odbywają się kolejne szkolenia w ramach programu pomocy żywnościowej POPŻ 22 i 23 maja odbyły się w Wilkowicach w Domu Katechetycznym warsztaty ekonomiczne i dietetyczno-kulinarne w ramach programu POPŻ. Zajęcia kulinarne dotyczyły dekorowania potraw. 28 i 29 maja w godz. 15.00 - 19.00

Warsztaty kulinarne i dietetyczne Caritas w Ustroniu

Luty 23rd, 2018|0 Comments

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej wraz z Fundacją św. Antoniego z Ustronia (OPL) zorganizowały Warsztaty Kulinarne i Dietetyczne w ramach programu POPŻ. Warsztaty odbywały się przez cztery dni od 19 do 22 lutego br., w godz. 15.00 do 19.00 w siedzibie fundacji św. Antoniego w Ustroniu. Pierwsze

Warsztaty z jedzenia

Grudzień 4th, 2017|0 Comments

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 organizuje kolejne warsztaty dotyczące żywności. Tym razem będą to warsztaty dietetyczne poświęcone przeciwdziałaniu marnowania żywności. Warsztaty odbędą się 6, 7 i 8 grudnia (środa-piątek) w godz. 15.00 do 19.00 w siedzibie Caritas przy ul. Okrzei

Warsztaty kulinarne w ramach programu POPŻ

Październik 18th, 2017|0 Comments

Od 18 do 20 października w ramach Programu Pomocy Żywnościowej 2017 odbędą się warsztaty kulinarne. Warsztaty będą się odbywać w stołówce Bielskiego Oddziału Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta od godz. 16.00 do 18.00.